Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, se sídlem Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín, IČO: 00601837 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Jakékoli osobní údaje jsou zpracovávány organizací zákonným způsobem, tedy buď na základě zákona (právního předpisu), nebo se souhlasem subjektu, jehož údaje se zpracovávají. Údaje jsou poskytovány stručným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem, za použití jednoznačných a jednoduchých jazykových prostředků.

Subjekty údajů (žáci, uchazeči a jejich zákonní zástupci), jejichž osobní údaje jsou školou zpracovávány (dále jen „subjekty“), jsou informovány prokazatelným způsobem:

 • rozsahu a účelu zpracovávaných údajů,
 • zda jde o zpracovávání pro splnění právní povinnosti školy, nebo o zpracování na základě poskytnutého souhlasu,
 • důvodech a lhůtách uložení informací,
 • možnostech subjektu při odvolání souhlasu, obracet se na zpracovatele dat, na možnosti námitek, na právo požadovat omezení zpracování dat, jejich opravu či výmaz.

Pokud je pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas (dítě, jeho zákonný zástupce, zaměstnanec) pak musí být informovaný, konkrétní a písemný. Zpracování osobních údajů je možné provádět až po získání souhlasu. Písemná podoba souhlasu se uchovává po celou dobu zpracování údajů.

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona a prováděcích předpisů:

 • školní matrika,
 • dokumenty související s podpůrnými opatřeními žáků,
 • dokumenty související se sociálně právní ochranou dětí.

Osobní údaje zpracovávané na základě veřejného zájmu

 • statistické výkaznictví

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy účastníků školních a mimoškolních akcí pro dodavatele služeb
 • údaje zveřejňované školou v médiích – web školy, tisk, propagační materiály
 • kontaktní údaje na zákonné zástupce a jiné osoby, které se podílejí na vzdělávání dítěte
 • citlivé osobní údaje, které byly poskytnuty dobrovolně zákonnými zástupci dětí v zájmu zajištění jejich specifických potřeb (zvláštní nároky na stravu, režim, zdraví, rodinná anamnéza, kulturní zvyklosti…).

Účelové omezení

Osobní údaje jsou organizací shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Údaje shromážděné pro různé účely nelze spojovat, musí být evidovány a zpracovány odděleně

Rozsah osobních údajů zpracovávaných o dětech, žácích, studentech (dále jen žáci)

Rozsah zpracovávaných informaci je dán:

 • právními předpisy, zejména školským zákonem a prováděcími předpisy. Jedná se zejména o údaje pro školní matriku a pro poskytování podpůrných opatření žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona. Tyto údaje jsou získávány od zákonných zástupců žáků standardizovanými dotazníky a formuláři, které zajišťují, aby nebyly získávány údaje, které škola ke své činnosti nepotřebuje. Pokud právní předpisy upraví (změní) rozsah osobních údajů zpracovávaných školou, škola zajistí informování subjektů, jejichž osobní údaje zpracovává.
 • zvláštními účely, které vyplynou z provozu školy, například při zajišťování mimoškolních akcí (např. požadavky ubytovatele na seznamy účastníků školy v přírodě, řešení pojistných událostí). Při těchto účelech jsou informace od subjektů zpracovávány výhradně na základě poskytnutého souhlasu.

Rozsah osobních údajů zpracovávaných o zaměstnancích organizace

Rozsah je dán požadavky právních předpisů, zejména zákoníku práce, zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a prováděcích předpisů; je stanoven tak, aby zpracovávané údaje spolehlivě a věrohodně prokazovaly vznik, průběh a ukončení pracovně právního vztahu zaměstnance, včetně poskytování platu; dále splnění povinností vůči třetím osobám (např. zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení, finanční úřad) a předpisů o archivaci.

Rozsah osobních údajů zpracovávaných o uchazečích o zaměstnání v organizaci

Po uchazečích jsou vyžadovány pouze údaje nezbytné pro posouzení vhodnosti uchazečů v rámci výběrového řízení (kvalifikace, zdravotní způsobilost, apod.). Další rozšiřující informace jsou požadovány až po případném rozhodnutí o uzavření pracovně právního vztahu. Neúspěšným uchazečům jsou vráceny jimi zaslané dokumenty a jejich osobní údaje jsou vymazány.

Pokud Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace (dále jen Škola) zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Školy informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Školou;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Školou jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Školou popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Školou
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Škole podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Moore Advisory CZ s.r.o., IČO: 09692142, se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, telefon: +420 734 647 701, datová schránka: q4hs4wu


kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka


  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz