Projekty Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Projekty

  


   Název projektu:

Sportem proti bariérám

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000226

 

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na vyrovnávání příležitostí žáků se zdravotním znevýhodněním našich partnerských škol (Hlučín - Rybnik). Z důvodů sociálního znevýhodnění našich žáků, kteří v drtivé většině pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedostatku finančních prostředků našich vzdělávacích institucí, chceme umožnit jak učitelům, tak žákům možnost sportovních setkání - společný lyžařský výcvik, sportovně turistický kurz a 3 jednodenní sportovní setkání.

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vyrovnávání příležitostí žáků zařazených do speciálního vzdělávání partnerských škol z Hlučína (CZ) a Rybnika (PL)v oblasti sportu. Dalším z cílů je kulturní obohacení žáků i pedagogických pracovníků a výměna zkušeností. Realizací aktivit projektu chceme naše žáky přivést ke zdravému životním stylu a dopřát jim pocity radosti z poznávání nových zahraničních přátel a získávání nových sportovních dovedností.

Výsledek obrázku pro vlajka evropské unieFinancování projektu  je zajištěno z prostředků Evropské unie.

Fond mikroprojektů SILESIA

 

Ještě na počátku 90. let minulého století byly pojmy „euroregion" a „přeshraniční spolupráce" pro většinu Čechů, Poláků, Maďarů a dalších obyvatel zemí střední a východní Evropy pojmy neznámé, bezobsažné, nezajímavé. Neprodyšně uzavřené státní hranice těchto zemí neumožňovaly téměř žádné přeshraniční kontakty, lidé neznali místa a sousedy na druhé straně. Hranice vzniklé v průběhu posledních třech století a ještě zesílené po druhé světové válce tak postavily neprůchodné bariéry mezi regiony, které historicky patřily k sobě, a vtiskly jim postavení periferních, pro život ne příliš atraktivních oblastí. Touha obyvatel příhraničí po životě stejně kvalitním jako ve vnitrozemí vedla po roce 1989 obce a města k hledání nových možností přeshraniční spolupráce a společného řešení specifických problémů hraničních regionů. Po vzoru západní Evropy začala vznikat regionální sdružení, která navazovala spolupráci s obdobnými sdruženími na druhé straně hranice. Tak i ve střední a východní Evropě začaly vznikat první „euroregiony", které jako mosty spojily sousední země a staly se hnací silou přeshraniční spolupráce.

I přes původní návrh názvu „Silesia Superior" (v překladu „Horní Slezsko"), který při vzniku euroregionu jednoznačně doporučili odborníci z významných opavských slezských institucí (Slezské univerzity v Opavě, Slezského zemského muzea či Slezského zemského archivu) s ohledem na centrum tohoto euroregionu tvořené českým Opavskem a polským Ratibořskem, představitelé nově utvářeného euroregionu dali přednost jednoduššímu, i když již ne tak přesnému názvu „Silesia" (v překladu „Slezsko"). Nepřesnost tohoto názvu spočívá zejména v územním rozsahu euroregionu, neboť jeho území zaujímalo a i dnes zaujímá pouze menší část historického území celého Slezska, na české straně pak dokonce zasahuje i na území severní Moravy. I přes tuto nepřesnost se však tento název rychle ujal a díky svému latinskému původu, který umožňuje užívat tento název ve všech jazycích bez potřeby jeho překladu, je snadno srozumitelný.

        

Sportem proti bariérám

                                                                                             

     Aktivity projektu:

 

 

Klíčová aktivita 1 – vícedenní sportovní setkání

V rámci této aktivity chceme uskutečnit dvě vícedenní pobytové aktivity se zaměřením na sport. V březnu 2017 se jedná o lyžařský kurz na pět dnů (4 noci).

Lyžařský kurz pro 40 osob (25 Česko + 15 Polsko) se uskuteční v Jeseníkách v areálu na Kopřivné. V rámci této aktivity navštívíme nejvyšší horu Jeseníků Praděd. Součástí lyžařského výcviku v rámci regenerace bude i návštěva wellness. Každý účastník akce obdrží dárek v podobě praktického turistického baťůžku.

V květnu 2017 budeme realizovat sportovně turistický kurz se zaměřením na turistiku a pobyt v horách. V rámci této aktivity 40 osob (25 Česko + 15 Polsko) bude ubytováno v Jeseníkách v Lipové Lázni. Opět se bude jednat o pětidenní akci (4 noci). Lokalita je jako stvořená pro túry  - Šerák (výjezd lanovkou), Ramzová, návštěva lázní Jeseník, jeskyně Na Pomezí, apod. Každý účastník akce obdrží láhev na pití a kapesní nůž). Wellness zajištěn.

Budeme se též věnovat  halovým sportům v místní tělocvičně.

Pedagogové obou škol se budou na svých školách zabývat propagací lyžařského a sportovně turistického kurzu, tak aby žáci měli patřičnou motivaci tyto kurzy absolvovat. Seznámí žáky s bezpečností pohybu v horském prostředí tak, aby se eliminovalo co nejvíce riziko úrazu.

Termíny:

27. – 31. 3. 2016 – Lyžařský kurz  - Jeseníky – Kopřivná

http://www.koprivna.cz/ski-areal/skiareal

15. – 19.5. 2016 – Sportovně turistický kurz – Lipová Lázně

http://www.heliosjeseniky.cz/

Klíčová aktivita 2 – jednodenní sportovní setkání

V rámci této klíčové aktivity chceme realizovat tři sportovní jednodenní setkání zaměřené na rozličné sportovní aktivity.

1. jednodenní aktivita (září 2016) - místo konání sportovně-rekreační areál Darkovice a Kulturní dům Darkovice,  Žáci si zahrají turnaj ve stolním tenisu, ringu a volejbalu. V každém turnaji obdrží vítězové pohár, tři nejlepší medaile a diplomy a ceny sportovního charakteru. Dále se v rámci této aktivity uskuteční výlet na koloběžkách za krásami přírody Hlučínska.

2. jednodenní akce leden (2017) - místo konání Sportovní Hala Hlučín - Žáci si zahrají turnaj ve fotbalu a v badmintonu, dále si zahrají si bowling. Vítězné družstva obdrží pohár a medaile. Žáci na prvních třech místech obdrží drobné věcné ceny sportovního charakteru.

 

3. jednodenní sportovní akce červen (2017) místo konání - Sportovní areál Hlučínského jezera- Soutěž v badmintonu, nohejbalu a petangue. Žáci si v areálu vyzkouší minigolf a zajezdí si na koloběžkách. Žáci na prvních třech místech obdrží diplomy a        medaile a drobné věcné ceny sportovního charakteru.

Každý účastník sportovního setkání obdrží na památku tričko s logem projektu.

Pedagogové obou partnerských škol připraví žáky - předání klíčových kompetencí v rámci tělesné výchovy tak, aby mohlo dojít k přátelskému měření sil v podobě tří jednodenních setkání. Každého partnera bude reprezentovat 30 žáků a pedagogů. Polský partner bude mít na starost výběr dopravce, český partner samotnou organizaci akcí.

 

Každý účastník jednodenního setkání obdrží tričko s potiskem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Čteme s chutí, ať nejsme dutí“


Operační program:                       Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:                         7. 1

Název prioritní osy:                      Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:                            7. 1. 1.  Zvyšování kvality ve vzdělávání

Registrační číslo projektu:           Z.1.07/1.1.00/56.1430

Typ projektu:                                  IP – ostatní

Řídicí orgán:                                   MŠMT ČR

 

Žadatel projektu:                            Odborné učiliště a Praktická škola, příspěvková organizace

Realizace projektu:                        1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Rozpočet projektu:                        296 742,- Kč

 

Název podporované aktivity:       Podpora realizace kutikulární reformy škol a školských zařízení

 

Název klíčové aktivity č. 1:           Čtenářské dílny jako prostředek ke   zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Cíle realizace klíčové aktivity:      Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti

Cílová skupina:                              Žáci a učitelé střední školy

 

Název klíčové aktivity č. 2:           Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Cíle realizace klíčové aktivity:      Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů

Cílová skupina:                              Pedagogové cizích jazyků, matematiky, přírodovědných nebo technických oborů


 

„Malíři, zedníci – s úsměvem na líci.“

 

Operační program:                        Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:                          7.1

Prioritní osa:                                  1. Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:                              7.1.1.  Zvyšovaní kvality ve vzdělávání

Registrační číslo projektu:              CZ.1.07/1.1.24/02.0010

Typ projektu:                                  grantový

Zprostředkující subjekt:                  Moravskoslezský kraj

Řídící orgán:                                  MŠMT ČR

 

Žadatel projektu:                           Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Realizace projektu:                       1. červen 2013 – 31. prosinec 2014

 

Celkové náklady projektu:             2.199.434,- Kč

 

Hlavní cíl projektu:                       

 • Zkvalitnění výuky vybraných oborů v souladu s výzvou a vytvořením podmínek tak, aby umožnilo žákům a pedagogům reflektovat moderní trendy ve stavebnictví a zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Cílem je tedy i zlepšení motivace žáků k výuce, její zkvalitnění či zvýšení smysluplnosti učení, a to zejména prostřednictvím tvořivého a interaktivního vzdělávání s podporou moderní techniky, a to vše za účelem zvýšení uplatitelnosti našich žáků s výučním listem na skutečném trhu práce.            

 

Specifické cíle projektu:            

 • zavádění nových metod a forem práce s žáky s využitím moderní informační techniky do výchovně vzdělávacího procesu
 • zlepšení podmínek pro využívání ICT ve vzdělávání – vybudování mobilní počítačové techniky - rozvoj ICT dovednosti žáků se SVP – příprava k efektivnímu a smysluplného využití moderní technologie v pracovním procesu, zavedení vzdělávání prostřednictvím e-learningové metody
 • zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím kurzů v pěti oblastech (zaměřených na tvorbu podpůrných vzdělávacích materiálů, užívání Moodle a inovaci prezentačních dovedností směrem k žákům)
 • rozvoj nabídky zájmového vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Zateplování staveb, Sádrokartonářské práce, Sítotisk, Práce na vyřezávacím plotteru)
 • rozvíjení klíčových kompetencí u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na edukaci těchto žáků
 • vytvoření výukového materiálu – prezentací, pracovních listů, ověřovacích testů a výukových videí, které budou k dispozici pro žáky naší školy na internetových stránkách v prostředí Moodle

 

Primární cílovou skupinu

         projektu tvoří žáci všech ročníků odborného učiliště učebního oboru Malířské a natěračské práce, Zednické práce. 

 

Sekundární cílovou skupinu

         tvoří pedagogičtí pracovníci, kteří se do projektu zapojí. Budou zavádět nové moderní metody vyučování s využitím ICT techniky, budou vytvářet prezentace k výuce, pracovní listy a podílet se na e-learningovém vzdělávání. Příprava a vedení kurzů pro žáky. 

 

Prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu bude podpořeno:


 • 92 žáků, kteří budou pracovat ve vyučování s prezentacemi a k nim vytvořenými písemnými testy (pracovními listy), pomůckami, budou využívat e-learningu, vybavení ICT a mobilní počítačovou techniku
 • 24 žáků bude proškoleno v kurzu Zateplování staveb – žáci oboru Zednické práce
 • 36 žáků bude proškoleno v kurzu Sádrokartonářské práce – žáci oboru Zednické práce a Malířské a natěračské práce
 • 16 žáků bude proškoleno v kurzu Sítotisk – žáci oboru Malířské a natěračské práce
 • 16 žáků bude proškoleno v kurzu Práce na vyřezávacím plotteru – žáci oboru Malířské a natěračské práce
 • 12 pedagogických pracovníků – školení zaměřené na zateplování staveb, suchá výstavba, stavba lešení, sítotisk a práce na plotteru.
 •  6 pedagogů vzdělavatelů, kteří budou výukové materiály zpracovávat do vhodné elektronické formy
 • budou vytvořeny soubory prezentací pro jednotlivé vyučovací předměty vztahující se k výuce žáků s ohledem na jejich SVP (min. 50 materiálu), umístěných do e-learningové aplikace Moodle
 • budou vytvořeny dva soubory výukových videí pro učební obory Zednické práce (33 kusů) a Malířské a natěračské práce (33 kusů).       

Projekt je ukončen.


 

„Buď online a učení bude fajn!“

 

Operační program:                Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:                  7.1

Prioritní osa:                            1. Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:                      1. 2. Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.2.10/03.0018

Typ projektu:                             grantový

Zprostředkující subjekt:        Moravskoslezský kraj

Řídící orgán:                              MŠMT ČR

 

Žadatel projektu:                     Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Realizace projektu:                 1. červen 2011 – 30. červen 2012

 

          Celkové náklady projektu:       2.433.251,91 Kč


Hlavní cíl projektu:               

 • Kompenzovat omezení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby každý jedinec mohl vykonávat přirozené sociální role, uplatnit své nadání a schopnosti, podílet se na dění ve společnosti. Jedná se o zkvalitnění úrovně jejich výchovy, vzdělání a profesní přípravy – jde o opatření vedoucí ke zpřístupnění rovnosti příležitosti.  Podporuje zavádění nových inovovaných speciálních metod, prostředků, postupů a forem práce do výchovně vzdělávacího procesu.

 

Specifické cíle projektu:      

 • zavádění nových metod a forem práce s žáky s využitím moderní informační techniky do výchovně vzdělávacího procesu
 • zlepšení podmínek pro využívání ICT ve vzdělávání – vybudování mobilní počítačové techniky - rozvoj ICT dovednosti žáků se SVP – příprava k efektivnímu a smysluplného využití moderní technologie v pracovním procesu, zavedení vzdělávání prostřednictvím e-learningové metody
 • zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím tří  dvoudenních kurzů (zaměřených na tvorbu podpůrných vzdělávacích materiálů, užívání Moodle a inovaci prezentačních dovedností  směrem k žákům se SVP)
 • rozvoj nabídky zájmového vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Fotografie bez bariér – digitální, Psaní všemi  deseti, Základy anglické komunikace, Gragika a projekce)
 • rozvíjení klíčových kompetencí u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na edukaci těchto žáků
 • vytvoření výukového materiálu – prezentací, pracovních listů, ověřovacích testů, které budou k dispozici nejen pro žáky naší školy na internetových stránkách v prostředí Moodle

 

Primární cílovou skupinu

         projektu tvoří žáci všech ročníků odborného učiliště učebního oboru Malířské a natěračské práce, Zednické práce, Pečovatelské práce, Kuchařské práce, Pekařské práce, Cukrářské práce, Prodavačské práce a Praktické školy dvouleté. 

Sekundární cílovou skupinu

         tvoří pedagogičtí pracovníci, kteří se do projektu zapojí. Budou zavádět nové moderní metody vyučování s využitím ICT techniky, budou vytvářet prezentace k výuce, pracovní listy a podílet se na e-learningovém vzdělávání. Příprava a vedení kurzů pro žáky. 

 

Prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu bude podpořeno:

 • 189 žáků, kteří budou pracovat ve vyučování s prezentacemi a k nim vytvořenými písemnými testy (pracovními listy), pomůckami, budou využívat e-learningu, vybavení ICT a mobilní počítačovou techniku
 • 10 žáků bude proškoleno v kurzu Digitální fotografie – digitální zpracování obrazu ve 21. století
 • 10 žáků bude proškoleno v kurzu Grafika a projekce – zaměření na žáky stavebních oborů
 • 20 žáků bude proškoleno v kurzu Základy anglické konverzace (2 skupiny – rozdílná náročnost)
 • 9 žáků bude proškoleno v kurzu Psaní všemi deseti – zdokonalení se při psaní na klávesnici
 • 20 pedagogických pracovníků – školení zaměřené především na Power Point a jiné aplikace vhodné k tvorbě vzdělávacích materiálů
 •  10 pedagogů vzdělavatelů, kteří budou výukové materiály zpracovávat do vhodné elektronické formy
 • 10 pedagogů bude proškoleno pro využití interaktivní tabule
 • 4 pedagogové neformálního vzdělávání se proškolí v kurzu Grafika a projekce, Digitální fotografie
 • budou vytvořeny soubory prezentací pro jednotlivé vyučovací předměty vztahující se k výuce žáků s ohledem na jejich SVP (min. 400 témat s pracovními listy), umístěných do e-learningové aplikace Moodle
 • vytvoření mobilní počítačové učebny – 15 notebooků
 •  modernizace stávajících učeben – dataprojektory a notebooky - 5 ks 

Projekt je ukončen.

     

  Speciální vzdělávání jinak

Naše škola je zapojena v projektu SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINAK, který je realizován v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Realizátorem projektu je Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.  Projekt SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINAK je realizován na sedmi středních školách v Moravskoslezském kraji od února 2012 do února 2013. Do projektu jsou zapojeni žáci a pedagogičtí pracovníci těchto středních škol:

-VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL,  o.p.s. -  Petrovice u K.,Orlová, Havířov

-SOU DAKOL, s.r.o. - Petrovice u K.,Orlová, Havířov

-SŠ řemesel a služeb, Havířov, příspěvková organizace

-SSŠ PRAKTIK, s.r.o. – Horní  Benešov

-SŠ zemědělství a služeb, M. Albrechtice, příspěvková organizace

-SSŠ Třinec, s.r.o.

-OU a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

 

Záměrem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji. Projekt se zaměřuje na vyhledávání žáků středních škol ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání včasným odhalením jeho příčin a využitím individuálních forem práce s žáky. Základním cílem projektu je poskytnout žákům SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami asistenčně – poradenský program, který bude řešit jejich potřeby a bude je podporovat k úspěšnému dokončení studia a následnému uplatnění na trhu práce.

V první fázi projektu bude vytvořen metodický materiál pro pedagogy - Metodická příručka individuálního koučinku žáků se zaměřením na multikulturní výchovu. S metodou individuálního koučinku bude prostřednictvím školení seznámeno 14 pedagogů, kteří metodiku následně ověří v pedagogické praxi v přímé práci s žáky (70 žáků). Žáci zapojení do koučinku budou mít možnost zúčastnit se výchovně-vzdělávacího pobytu s osvětou v oblasti prevence rasismu a xenofobie. Projekt nabídne žákům také poradenství, které jim napomůže odhalit své silné a slabé stránky a najít cestu k dalšímu profesnímu a osobnostnímu rozvoji s následným uplatněním na trhu práce (250 žáků).

Projekt SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINAK je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Projekt je ukončen.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Jako speciální škola poskytujeme pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz