Úřední deska Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Úřední deska

 

 

Oznámení

 

 

 

Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oznamujeme konání

 

voleb do Školské rady.

 

Datum konání voleb: 2. 9. 2020

 

Místo konání voleb: prostory OU a PrŠ Hlučín

2 kandidáti jmenovaní zřizovatelem

2 kandidáti z řad pedagogů

2 kandidáti z řad zletilých žáků nebo rodičů

 

 

Složení volební komise:  Mgr. Karel Balarin,

Ing. Eva Mikulčíková, Mgr. Šárka Peškarová

 

 

 

 

 

V Hlučíně dne 16. 6. 2020                             Mgr. Jindřich Honzík – ředitel školy

 

 


 

    

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele 
http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Jako speciální škola poskytujeme pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz