Příjímací řízení Termíny a podmínky přijímacího řízení

Příjímací řízení

 Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel školy vyhlásil II. kolo přijímacího řízení.


 Kritéria pro přijetí ke studiu:

  1. Ukončená povinná školní docházka

  2. Řádně vyplněná přihláška *

  3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti **

  4. doporučení školského poradenského zařízení ***

________________________________________________________________________

*žáci základní školy musí mít na přihlášce vyplněny údaje o prospěchu a chování potvrzené ZŠ

uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, předloží kopie vysvědčení, které získali na všech absolvovaných školách (ZŠ, případně SŠ)

**lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - pro vybraný obor středního vzdělání

***vyjádření školského poradenského zařízení /PPP,SPC/, které je nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 školského zákona, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.


Uchazeči o studium přijímací zkoušky nekonají.

 Po zkušenostech z předchozích let lze předpokládat, že kapacita školy umožní přijetí všech zájemců o studium.

Přihlášku na střední školu obdrží zájemci na své základní škole, případně si ji lze stáhnout ze stránek školy společně s formulářem pro lékaře v dokumentech - ve formátu xls.  a vytisknout.


 

kód oboru

název oboru

 počet volných mist

29-51-E/02

Potravinářské práce - Pekařské práce

14

29-51-E/01

Potravinářská výroba - Cukrář

14

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

14

36-67-E/01

Zednické práce

14

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce

14

66-51-E/01

Prodavačské práce

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby - Pečovatelské práce

14

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

8 

 Seznam přijatých žáků PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021, KE DNI 22. 4. 2020, dle přiděleného registračního čísla:

 

Obory vzdělání:

Zednické práce

Z 1,  Z 2,  Z 3,  Z 4,  Z 6,  Z 7

Cukrářské práce

C 1,  C 2,  C 3,  C 6,  C 7,  C 9,  C 10

Kuchařské práce

K 1,  K 2,  K 3,  K 4,  K 6,  K 7

Malířské a natěračské práce

M 2,  M 3,  M 6,  M 7,  M 8

Pečovatelské práce

Peč 1,  Peč 2

Prodavačské práce

Pro 1, Pro 2,  Pro 4,  Pro 5,  Pro 6,  Pro 7,  Pro 8,  Pro 9,  Pro 11,  Pro 12,  Pro 13,  Pro 14,  Pro 15

Pekařské práce

P 1, P 2

Praktická škola dvouletá

PŠ 1,  PŠ 2, PŠ 3

 

Kapacita školy pro jednotlivé obory vzdělání umožňuje přijmout i níže uvedené uchazeče za předpokladu doporučení PPP nebo SPC. Níže uvedení žáci (pod registračními čísly) budou pozváni k informační schůzce s pracovníky poradenského zařízení u nás ve škole dopisem nebo telefonicky hned, jak situace dovolí.

 

Cukrářské práce

C 4,  C 5

Kuchařské práce

K 5

Malířské a natěračské práce

M 1,   M 4,  M 5

Prodavačské práce

Pro 3,  Pro 8,  Pro 10,  Pro 16

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle školského zákona č. 561/2004 Sb. a jeho novely č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) s účinností ode dne 1. 1. 2012:

 

„Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.“

 

„Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.“

 

Datum zveřejnění: 22. 4. 2020

 

 

                                                 


 


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Jako speciální škola poskytujeme pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz