Příjímací řízení Termíny a podmínky přijímacího řízení

Příjímací řízení

 Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024


 Podmínky pro přijetí ke studiu:

  1. Ukončená povinná školní docházka

  2. Řádně vyplněná přihláška *

  3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti **

  4. Doporučení školského poradenského zařízení ***

  5. Podmínkou přijetí do Praktické školy dvouleté je příjímací pohovor

________________________________________________________________________

*žáci základní školy musí mít na přihlášce vyplněny údaje o prospěchu a chování potvrzené ZŠ

uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, předloží kopie vysvědčení, které získali na všech absolvovaných školách (ZŠ, případně SŠ)

**lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - pro vybraný obor středního vzdělání

***vyjádření školského poradenského zařízení /PPP,SPC/, které je nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 školského zákona, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.

Podmínky přijímacího řízení

1. V souladu s § 59 odst. 1 školského zákona lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce střední školy do 1. 3. aktuálního školního roku na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře je možno stáhnout na webových stránkách školy www.ouhlucin.cz. Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro oba obory na naší škole, taktéž musí odevzdat dva shodně vyplněné formuláře přihlášky.

3. Nezbytné součásti přihlášky:

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro studium oboru vzdělání (lékař potvrdí způsobilost ke studiu na formuláři přihlášky nebo v dokumentu Lékařský

posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který naleznete na webových stránkách školy www.ouhlucin.cz v záložce dokumenty

- ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřené kopie vysvědčení, pokud je známka z chování a klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,

- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu,

- v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Uchazeči o studium přijímací zkoušky nekonají.

 Po zkušenostech z předchozích let lze předpokládat, že kapacita školy umožní přijetí všech zájemců o studium.

Přihlášku na střední školu obdrží zájemci na své základní škole, případně si ji lze stáhnout ze stránek školy společně s formulářem pro lékaře v dokumentech - ve formátu xls.  a vytisknout.


 

kód oboru

název oboru

 počet volných mist

29-51-E/02

Potravinářské práce - Pekařské práce

14

29-51-E/01

Potravinářská výroba - Cukrář

14

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

14

36-67-E/01

Zednické práce

14

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce

14

66-51-E/01

Prodavačské práce

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby - Pečovatelské práce

14

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

8  

Ke dni 20.4.2023

Seznam přijatých uchazečů dle registračních čísel:
Malířské práce:
MAL – 01, MAL – 02, MAL – 03, MAL – 04, MAL – 05, MAL – 06
Zednické práce:
Z – 01, Z – 02, Z – 04, Z – 05, Z – 06, Z – 07, Z – 08, Z – 09, Z – 10, Z – 11, Z – 12
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
K – 01, K – 02, K – 03, K – 04, K – 05, K – 06, K – 07, K – 08, K – 09, K – 11
Pečovatelské práce:
PEČ – 01, PEČ – 02, PEČ – 03, PEČ – 04, PEČ – 05, PEČ – 06, PEČ – 07
Potravinářská výroba (Pekař):
PEK – 01
Potravinářské práce (Cukrář)
CUK – 01, CUK – 02, CUK – 03, CUK – 04, CUK – 05, CUK – 06, CUK – 08, CUK – 09, CUK – 11, CUK – 15,
CUK – 16, CUK – 17, CUK – 18, CUK – 19,
Prodavačské práce:
PROD – 1, PROD – 2, PROD – 3, PROD – 4, PROD – 5, PROD – 6, PROD – 7, PROD – 8, PROD – 9,
PROD – 11, PROD – 12, PROD – 13, PROD – 14, PROD – 15, PROD – 16
Praktická škola dvouletá:
PS – 01, PS – 02, PS – 03, PS – 04
U žáků, kterým bylo přiděleno registrační číslo a nejsou dosud mezi přijatými, přijímací řízení pokračuje.

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Žákům základní školy zápisový lístek vydává ředitel/ka základní školy. Ostatním uchazečů o studium na střední škole ho vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče.

 


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz