Příjímací řízení Termíny a podmínky přijímacího řízení

Příjímací řízení

Kritéria přijetí do oboru středního vzdělání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Uchazeči budou přijímáni podle bodového hodnocení ve školní přijímací zkoušce, až do naplnění oboru. Uchazeč odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení v řádném termínu dle platné legislativní úpravy pro daný školní rok.

V rámci přijímacího řízení se koná školní přijímací zkouška, nekonají se jednotné přijímací zkoušky podle §60b zákona č. 561/2004 Sb., specifické přijímací zkoušky a talentové zkoušky.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  1. Ukončená povinná školní docházka
  2. Řádně vyplněná přihláška *
  3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
  4. Doporučení školského poradenského zařízení

 

Součástí přijímacího řízení je školní přijímací zkouška, která se skládá ze čtyř oblastí:

            -   Úroveň sebeobslužných a praktických dovedností 

            -   Jazyková vyspělost, písemný projev, komunikační a čtenářské dovednosti

            -   Orientace v prostředí

            -   Matematické dovednosti v praxi

Každá oblast bude obsahovat 3 úkoly, které budou hodnoceny jedním bodem. Maximální počet bodů za jednu oblast – 3. Celkový počet bodů – 12. Uchazeči budou seřazeni podle získaného počtu bodů. O pořadí přijatých uchazečů rozhodne dosažený počet bodů.

 

4. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 3

5. Termín školní přijímací zkoušky: 9.4.2024 od 8,00 hodin. Na základě podaných přihlášek budou uchazeči – jejich zákonní zástupci - písemně vyzváni k vykonání přijímací zkoušky.

6. Náhradní školní část přijímací zkoušky: 3. května 2024

 

Popis uplatnění absolventa v praxi

 Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání. Na základě dosaženého vzdělání se uplatní při pracovních výkonech v pozici zaměstnance pracujícího pod vedením ve velkých, středně velkých i malých podnicích, obchodních zařízeních zabývajících se výrobou a prodejem výrobků a bude připraven k zapojení se na trh práce a do systému celoživotního vzdělávání.

(výňatek ze školního vzdělávacího programu Praktická škola dvouletá)

• Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce, viz odkaz níže


http://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.htmlKritéria přijetí do oboru středního vzdělání s výučním listem

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí podání přihlášky, až do naplnění oborů. Uchazeč odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení v řádném termínu dle platné legislativní úpravy pro daný školní rok.

 V rámci přijímacího řízení se jednotné přijímací zkoušky podle §60b zákona č. 561/2004 Sb. Specifické přijímací zkoušky, talentové zkoušky, nebo přijímací pohovory vyhlášené ředitelem školy podle §60 zákona č. 561/2004 Sb., nekonají.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

1.      hodnocení na vysvědčení – poslední dvě vysvědčení, tj. za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku docházky žáka (samostatná příloha k přihlášce)

  1. Řádně vyplněná přihláška *
  2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
  3. Doporučení školského poradenského zařízení
  4. Komunikativnost, vlídnost, vstřícnost 

         Zdravotní způsobilost uchazeče 

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru předpokládaného uplatnění. 

Ke studiu mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Na základě vyhlášky č. 422/2023 Sb. Stanovujeme jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělávání.  

Pořadí žáků je dáno podle počtu získaných bodů na základě níže uvedených kritérií:

 

1.      Ročník ukončení povinné školní docházky na ZŠ:           počet bodů:

                −             9. ročník úspěšně                                                             400

                −             9. ročník neúspěšně                                                      300

                −             8. ročník úspěšně                                                             200

                −             8. ročník neúspěšně                                                      150

                −             7. ročník úspěšně                                                             100

                −             7. ročník neúspěšně                                                        50

                −             nižší než 7. ročník                                                               0

2.      Hodnocení chování na ZŠ:

                −    pololetí posledního ročníku velmi dobré                       200

                −    pololetí posledního ročníku uspokojivé                          20

                −    konec předposledního ročníku velmi dobré                 100            

                −    konec předposledního ročníku uspokojivé                     10

 

     3.       Neomluvené hodiny

                      −   pololetí posledního ročníku do 10 hod.      

-100

 

                      −   konec předposledního ročníku do 10 hod.                

 

 -50

   

Stanovený vzorec pro celkový výpočet bodů

Celkový počet bodů uchazeče je dán součtem bodů ze všech kritérií uvedených výše, tedy maximálně 600 bodů.

V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodují o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria:  

1) lepší hodnocení chování v pořadí pololetí posledního ročníku, konec předposledního ročníku,

2) menší počet neomluvených hodin.

3)  přídavné kritérium při rovnosti počtu bodů – hodnocení žáka na vysvědčení v předmětech český   

     jazyk a matematika (poslední dvě vysvědčení) hodnocení známkou:                

1             5 bodů

2             4 body

3             3 body

4             2 body

5             0 bodů

Celkem za tři pololetí (za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku docházky žáka), maximum 30 bodů.       

4) přídavné kritérium při rovnosti počtu bodů – losování za přítomnosti člena školské

 

V Hlučíně 24.1.2024

Mgr. Jindřich Honzík – ředitel školy

 

 

Zdravotní omezení k jednotlivým oborům viz karta Učební obory/Přijímací řízení

 

•             Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce, viz odkaz níže

 

http://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html


 

kód oboru

název oboru

 počet volných mist

29-51-E/02

Potravinářské práce - Pekařské práce

14

29-51-E/01

Potravinářská výroba - Cukrář

14

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

14

36-67-E/01

Zednické práce

14

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce

14

66-51-E/01

Prodavačské práce

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby - Pečovatelské práce

14

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

3Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

Zdravotní způsobilost

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor. Ke studiu tohoto oboru nemohou být přijímáni žáci s prognosticky závažným onemocněním omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona;  žáci s prognosticky závažným chronickým onemocněním kůže a spojivek, včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami; žáci s prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsových stavů, týká se činnosti ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. K posouzení zdravotního stavu je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru.

36-67-E/01 Zednické práce

I.             Zdravotní způsobilost uchazeče  

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru předpokládaného uplatnění. 

Ke studiu mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (1,4,7a,9a,11,19,21,22)


Omezení zdravotní způsobilosti uchazeče o obor vzdělávání 36-67-E/01 Zednické práce: 

Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona

Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami

Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování

Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle  

§ 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

(§ 67 odst. 2 věta druhá školského zákona :  Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa)

 

29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce),29-51-E/02 Potravinářské práce (Pekařské práce)

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru vzdělání, jsou:

-          prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 

-          prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, 

-          přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,

-          prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, - nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.

 

66-51-E/01 Prodavačské práce

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru vzdělání, jsou:

-          prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře,

-          prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé a jemné motoriky),

-          prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 

-          přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,

-          prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví,

-          prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění, - nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.

 

75-41-E/01 Pečovatelské služby

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru vzdělání, jsou:

-          prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře,

-          přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, -            závažné duševní nemoci a poruchy chování. 


 


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz