Praktická škola dvouletá učební obor 78-62-C/02

Souhrnné informace o oboru Praktická škola dvouletá

Kód studia 78-62-C/02
Délka přípravy 2 roky
Určení hoši i dívky
Vstupní předpoklady Praktická škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně vzdělávacích schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální, v základní škole praktické, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy.
Ukončení studia závěrečné vysvědčení
Dosažený stupeň vzdělání příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života
Způsob ukončení certifikace závěrečné vysvědčení


Popis oboru

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně jejich vzdělávacích schopností a žákům s více vadami doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky a osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě.

Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, základní orientaci v celospolečensky závažných problémech, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení předpokladů sociální integrace žáků.


Charakteristika vzdělávacích oblastí

  • Vzdělávání jazykové a literární se realizuje výukou předmětu český jazyk a literatura. Český jazyk zahrnuje vyučování jazyka a slohu. Pravopisný výcvik je funkční součástí slohu.
  • Na osobnostní a občanský rozvoj žáka se zaměřuje výuka předmětu občanská výchova, která poskytuje žákům základní vědomosti o podstatě a fungování demokratické společnosti, o právech a povinnostech občanů, vytváří u žáků základy právního vědomí a občanské odpovědnosti, přispívá k jejich kultivaci po stránce mravní, estetické i fyzické.
  • Matematické vzdělávání - cílem předmětu je poskytnout žákům základní matematické vědomosti a dovednosti a rozvíjet jejich logické myšlení.
  • Estetické vzdělávání má především kultivační a výchovné poslání. Má nadpředmětový charakter, na jeho formování se podílí celá řada druhů umění. Realizuje se prostřednictvím tvůrčích činností žáka a jeho vlastního poznání a chápání.
  • Rozvoj tělesné kultury se realizuje v hodinách tělesné výchovy, svými požadavky zasahuje i do oblasti zdravotní výchovy. Cílem je upevnění zdraví žáka, zdokonalování jeho tělesného a pohybového vývoje, uspokojování potřeby pohybové aktivity i efektivní využívání volného času.

Hlavní okruhy vyučovaných dovedností

Oblast praktických dovedností předpokládá využití netradičních forem výuky - nácviku praktických činností, situačních her, využívání poznatků a zkušeností z jiných oblastí. Výuka předmětů rodinná a zdravotní výchova, ruční práce (alternativa pro dívky i pro chlapce) a příprava pokrmů poskytuje žákům základní znalosti z uvedených oblastí. Stěžejním úkolem je však osvojení manuálních dovedností potřebných k výkonu jednoduchých činností v profesním i osobním životě žáků.

Rozvíjení klíčových dovedností musí vycházet ze vzdělávacích a výchovných předpokladů (možností) a osobních dispozic žáků připravujících se v praktické škole. Za žádoucí se považuje zejména posilování komunikativních, personálních a interpersonálních dovedností, a to jak ve všeobecně vzdělávací, tak i v praktické složce vzdělávání.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz