O škole informace o učilišti, historie

O škole

Základním posláním školy je učit a vychovávat zejména absolventy škol s upraveným obsahem vzdělávání, speciálních škol nebo méně úspěšné žáky základních škol, kteří vyžadují speciální pedagogickou péči, ve zřízených učebních oborech podle platných učebních dokumentů. Při organizaci vyučovacího procesu se řídíme novým školským zákonem platným od 1. 1. 2005 č.561/2004 Sb. Teoretická výuka probíhá v prostorách školní budovy, odborný výcvik je zajišťován převážně na smluvně zajištěných pracovištích a ve školních dílnách. Součástí školy je školní jídelna, cvičné kuchyně, cvičná pekárna, cvičná prodejna, cvičná prádelna a prostory školních malířských a zednických dílen.

Vedlejší hospodářská činnost je prováděna v souladu se zřizovací listinou na základě živnostenského listu- hostinská činnost- kromě žáků a zaměstnanců se ve školní jídelně stravují i cizí strávníci.

Škola je relativně nová budova, jejíž interiéry odpovídají nejnovějším estetickým i hygienickým normám. Ve škole se nachází vlastní školní jídelna, kde žáci některých oborů vykonávají svou praxi. Máme také učebnu PC, vybavené videoučebny a pro volný čas dětí několik stolů na stolní tenis, které mohou žáci využívat během přestávek a po vyučování. Pro hodiny tělesné výchovy využíváme místní sportovní halu a za příznivého počasí hřiště Sportovně rekreačního areálu u hlučínské štěrkovny. Během školního roku žáci navštěvují filmová představení v místním kině a jezdí na divadelní představení do divadla Petra Bezruče v Ostravě. V rámci odborné přípravy organizujeme exkurze žáků - pekárny, Seliko Opava, Balakom, Dřevařské závody, cukrovaru, apod. Sportovně nadaní žáci se mají možnost účastnit soutěží mezi obdobnými učilišti celé Severní Moravy. V případě zájmu žáků organizujeme lyžařský výcvikový kurz.

Pro žáky můžeme zajistit ubytování na domově mládeže v blízkých Šilheřovicích.


Střípky z historie výuky řemesel v Hlučíně a školy

Historie - vysvědčení

První zmínky o existenci výuky řemesel v Hlučíně pocházejí z roku 1920, v té době existovala „Živnostenská škola pokračovací v Hlučíně“. Dochovaným vysvědčením na odchodnou z roku 1933 lze doložit výuku řemesla v městě s dvojtřídní výukou.

Výuka řemesel pokračovala i v době okupace a války (1938 - 1945). Vyučovalo se v budově Gymnázia, v dřevěné budově chlapecké školy a v dívčí škole (budova základní školy na ul. Gen. Svobody).

Po okupaci navázala výuka řemesel na výuku předválečnou. V tehdejším okresním městě Hlučíně vznikla od 1. září 1945 škola pod názvem „Učňovská škola v Hlučíně“. Vyučovalo se v prostorách původní dřevěné budovy u nádraží a v prostorách bývalého hotelu Slaný na náměstí - současný areál budov restaurace U Bětky a Charita Hlučín. Vyučovaly se obory dámská krejčová, řezník, kadeřník, kovář a podkovář, zedník, tesař, malíř, a další.

V roce 1960 byl zrušen Okresní národní výbor Hlučín a správa sloučena s Okresním národním výborem Opava. Přesunem správních úřadů do Opavy se uvolnily prostory ve městě a učiliště se přestěhovalo na zámek u kostela. Rovněž se k výuce využívala dřevěná budova u nádraží, která po roce 1950 z části vyhořela a byla rekonstruována.

V letech 1961 – 1966 se na učilišti připravovali i žáci v oboru formovač chemické kameniny a od roku 1962 začala výuka oboru prodavač smíšeného zboží.

V roce 1978 byla škola přejmenována na „Střední odborné učiliště a Zvláštní odborné učiliště v Hlučíně“. Zároveň byl zřízen nový učební obor Obchodní provoz se zaměřením pro práci při přípravě jídel.

Historie - výuční list

S účinností od 1. září 1984 nabývá platnost zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol. Na základě toho se Učňovská škola rozdělila se samostatným vedením na:

  • Střední odborné učiliště v Hlučíně (učební obor prodavač), které v roce 1999 zaniklo.
  • Zvláštní odborné učiliště v Hlučíně (učební obor Malířské a natěračské práce a nový obor Kuchařské práce).

V roce 1989 nastala změna v názvu učiliště, byl vypuštěn přívlastek „zvláštní“ a nový název je „Odborné učiliště v Hlučíně“.

1. 1. 1991 získává škola právní subjektivitu a jejím zřizovatelem je přímo MŠMT ČR.

Odborné učiliště získává v roce 1995 nedostavěnou budovu městské polikliniky – pavilón vodoléčby. MŠMT uvolnilo 8 mil. korun na rekonstrukci této budovy pro potřeby školy.

Rekonstrukce nové budovy dokončena a zkolaudována v prosinci 1996. Krutá zima v průběhu vánočních prázdnin i přes všechna opatření způsobila v dřevěné budově totální zamrznutí vodovodního a odpadového potrubí. Během dvou dnů je přestěhováno základní vybavení učiliště do nové budovy. V pondělí 6. ledna 1997 došlo k prvním hodinám výuky bez slavnostního zahájení. Oficiální slavnostní otevření proběhlo v únoru 1997.

Inovace školského zákona umožňuje zřizování Praktických škol pro další vzdělávání méně úspěšných žáků základních škol. Učiliště se rozšiřuje a od školního roku 1997/98 začíná výuka v Praktické škole – název učiliště – „Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín“. Začala výuka učebního oboru Pekařské práce.

Historie - list tovaryšský

K 1. říjnu 2001 přechází funkce zřizovatele na kraj – zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Ve školním roce 2006/2007 se otevírají nové učební obory: Práce v autoservisu a Prodavačské práce.

K dalšímu rozšíření vzdělávací nabídky dochází v roce 2009/2010, kdy škola přijímá první zájemce o výuku v oborech Cukrářské práce, Pečovatelské práce a Zednické práce.

Koncepce rozvoje učiliště dalších let je zaměřena na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu zvýšením počtu studujících učitelů, vybavováním odborných učeben názornými pomůckami a rozšíření a uplatnění počítačové sítě k prezentaci školy a k výuce.

V roce 2014 se budova školy opravuje, probíhá výměna oken a zateplení školní budovy, škola má nový kabát.

Převodem majetku v roce 2014 získává škola nové prostory – objekt garáží, který byl nově rekonstruován a v prosinci 2016 slavnostně uveden do provozu pro výuku odborného výcviku oborů zedník, malíř, prodavač a pečovatel.

Škola získává svou prestiž také profesními úspěchy v soutěžích celostátního i nadnárodního významu. Machři roku, Mladý malíř, Gastrománes, Zlatá vařečka, Šikovný prodavač, SUSO, atd. Prezentuje se veřejnosti v pořadu Študuj u nás na Tv Polar, v regionálním tisku.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz